بازاریابی، نه ویزیتوری است، نه تبلیغات و نه تلفن‌زدن، بلکه مجموعه ای از این کارهاست

اگر این ⇓ شعار را به یاد دارید، بازاریابی آنها موفقیت‌آمیز بوده

.

هرجا سخن از اعتماد است، نام بانک ……… می درخشد

.

بازاریابی را یاد بگیرید ↓